algemene voorwaarden

De algemenen voorwarden van Wendy Mertens, bedrijfsnaam Groei & Kracht, treden in werking per 19 augustus 2013 - en deze kunnen ten allen tijden bijgewerkt worden in het kader van de coaching/begeleiding/cursussen.

Laatste update: 9/9/2019

Algemene Voorwaarden

Door je gebruik van onze website ga je ermee akkoord dat we standaard cookies gebruiken. Deze helpen je wanneer je de volgende keer op de site komt. Google Analysics registreerd deze om je zoekgedrag te helpen bij een bepaald onderwerp.
Meer informatie of als je vragen hebt , mail naar info.mertenswendy@gmail.com

Algemene Voorwaarden
Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht –
Antwerpse steenweg 119 te 9140 Tielrode – BTW 537.522.530
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Deze nieuwe Algemene Voorwaarden van Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht –
Antwerpse steenweg 119 te 9140 Tielrode – BTW 537.522.530
 (hierna: GKWM)  treden in werking per op de de eerste datum (2013) vermeld bovenaan deze pagina

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities Artikel  
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst & inschrijvingen
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs & betalingen
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19- Overmacht
Artikel 20- Afwezigheid klant op ingeschreven & betalende cursussen

Artikel 21: Wendy's Wisdom corner

Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of wil maken van de diensten van GKWM;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 
Algemene Voorwaarden 
Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht –
Antwerpse steenweg 119 te 9140 Tielrode – BTW 537.522.530
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen email - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer GKWM Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht –
Antwerpse steenweg 119 te 9140 Tielrode – BTW 537.522.530

Bij elk kanaal waar de klant verwijzing vindt naar www.mertenswendy.com is het duidelijk dat Wendy Mertens alternatief werkt. Door een afspraak in te plannen, te boeken, door het volgen van een cursus of training geeft de klant toe hiervan kennis te hebben genomen.
 
Wendy Mertens heeft de nodige bachelors, aanvullende scholing gevolg gedurende meer dan 10 jaren en meer dan 15 jaar ervaring in begeleiding.

Wendy Mertens blijft zich verder verdiepen in bewustwording dat haar eigen proces bij staat als dat van de klant.

 

Een advies dat tijdens een begeleiding gegeven wordt, is altijd vrijblijvend en in handen van de klant om daar naar eigen wens wel of geen gevolg aan te geven.
 
Adviezen betreffende medicatie , zijn adviezen waarbij doorverwezen wordt naar een gediplomeerd huisarts. Die adviezen vallen dan ook onder een advies en de gediplomeerde (natuurarts) huisarts bespreekt dit met de klant in het doorverwijsmoment. Wendy Mertens stuurt daarvoor door naar een gediplomeerd (natuurarts) huisarts. . De bespreken valt onder de volle verantwoordelijkheid van de klant.

 

Wendy Mertens kan je supplementen aanbevelen die ondersteunend werken bij je proces , maar aan de klant wordt uitdrukkelijk gevraagd eerlijk te communiceren over medicatie en ook om het supplment mee te delen aan de behandelende arts.
 
Wendy Mertens begeleidt de klant in zijn groeiproces. Ze komt niet in aanmerking voor eigen gemaakte beslissingen van de klant of voor verhalen die derden vertellen. Ze wijst elke verantwoordelijkheid af voor keuze die mensen nemen tijdens begeleiding, tijdens gevolgde cursussen of na het volgen van cursussen of het volgen van een langdurig traject. De cursussen/trajecten of individuele coaching vervangen nooit medisch advies. De klant blijft zijn volle verantwoordelijkheid behouden wat hij doet met ingewonnen adviezen.


Adviezen betreffende voedingssupplementen, zijn adviezen die gegeven worden met de nadruk dit aanvullend te door te geven aan je gediplomeerd huisarts. Zodat deze ook op de hoogte is.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst & inschrijvingen

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. – Inschrijvingen

1.· 
 De klant verklaart zich door zijn inschrijving voor een cursus, programma en coaching automatisch akkoord met de algemene voorwaarden 
2.
Zodra de klant inschrijft voor de cursus dient de betaling in orde te zijn voor het vermelde bedrag voor de opgegeven datum, indien de betaling uitblijft wordt de inschrijving als ongeldig gezien en komt te plaats terug vrij. Dit kan enkel voor de eerste dag cursus die plaatsvindt en geld niet wanneer de klant zich inschrijft voor een reeks van cursusdagen en /of een programma. In het laatste geval kan de inschrijving enkel als ongeldig gezien worden als de klant afwezig is op de eerste dag van de reeks cursusdagen/het programma.
3.
De klant betaald in schijven  of in één maal voor een cursus of training:  zodra je u inschrijft voor de cursus dient de eerste betaling in orde te zijn voor het vermelde bedrag voor de opgegeven datum of bij geval van het betaling van het volledige bedrag dient de som overgemaakt te zijn. Enkel dan is de inschrijving in orde.
4.
Afwezigheid klant tijdens cursusdagen als een reeks cursusdagen en/of programma reeds gestart is. Dit geld vanaf de 2e cursusdag in de reeks -op voorhand meegedeelde cursudagen en/of programma- dat het geldig is. Zie artikel 20 voor verdere uitleg.

Artikel 6 -Herroepingsrecht

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1.
De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden na de datum van ondertekening van de overeenkomst. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.
De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

1.
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts  gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.
De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.
De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 -Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

1.
Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan info.mertenswendy@gmail.com
2.
Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.
De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant
5.
De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
1.
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
2.
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
3.
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
4.
Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.

Dit artikel is niet van toepassing op electronisch geleverde digitale producten en ook niet waar vermeld staat " geen retour mogelijk"

Artikel 9 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.
Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 7 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.

Dit artikel is niet van toepassing op electronisch geleverde digitale producten en ook niet waar vermeld staat " geen retour mogelijk"

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
1.
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
2.
de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
4.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
1.
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
2.
de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 -De prijs

1.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw -tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

c. het beëindigen van kortingen zoals medegedeeld in de overeenkomst wegens vertrouwensbreuk lang de kant van de klant. Dit is bovendien de laatste mogelijkheid om nog verder te zetten. Dit gebeurt enkel na dat afspraken mondeling besproken zijn via zoom of skype en de klant deze terug schendt.
1.
De in het aanbod van producten, programma’s of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21 % btw, tenzij anders vermeld.
2.
Indien er op een locatie een programma door gaat staat de prijs apart vermeld en is deze met de locatie zelf af te handelen door de klant.

3.

Veranderingen in prijs worden steeds via mail op voorhand aan de klant medegedeeld.


Artikel 11 -De betalingen

Voor de betalingen werkt Wendy Mertens samen met autorespond zodat de betaling van de klant via diverse mogelijkheden voor de klant aangeboden wordt. De gegevens worden verder beschermd door de nieuwe GDPR privacywet die ook autorespond nakomt. Zie www.autorespond.nl

Als bij het intakegesprek de klant annuleert binnen de 24uur van de afspraak wordt 100% van de prijs van de afspraak aangerekend. Indien de klant het intakegesprek annuleert tussen de 24u en de 48u voor dat het aanvangt wordt 50% van het bedrfag teruggestort. Indien de klant buiten de 48uur van het intakegesprek annuleert ontvangt de klant geheel zijn bijdrage terug gestort.
 
Elke betaling wordt door de klant in orde gebracht via het hiervoor vermelde systeem voor de aanvang van de coaching, een cursus, een online zelfstudiepakket of een online programma.
 
Volgende afspraken zijn enkel toepasbaar voor een programma, pakket coaching of cursus waar de duur van de betaling gelijk is aan de duur waarin de diensten geleverd worden.
1.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor een cursus, programma of coaching dient deze volledig nagekomen te worden door de klant.
2.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor een cursus, programma of coaching dient en de klant wenst te stoppen voor de aanvang van een cursus, programma of coaching dan kan dit enkel als de klant een brief op mail stuurt ten minsten 7 dagen voor de start van het programma of de cursus en  meer dan 24 uur voor de volgende private coachingafspraak om zijn reeds betaald bedrag volledig terug te krijgen. Indien er nog betaling achterstaat dan is het aan de klant om dit in orde te brengen binnen de 7 dagen na mededeling van stopzetting. Indien te klant te laat annuleert bij private coaching is de klant genoodzaakt deze afspraak te betalen. Als de private coaching een programma is of een pakket dan heeft de klant als deze binnen de 24uur annuleert van de volgende private coachingsafspraak een annulatiekost van 100% van de rest van de bijdrage van het coachingspakket als deze eenzijdig opzegt zonder in mondeling gesprek tot een onderling afspraak voor de rest van het programma te maken.

Voorbeeld: klant zegt op na 2 maanden deelname aan een private coaching, doet dit via mail zonder in gesprek te gaan om onderling tot een overeenkomst te komen, dan is de klant verplicht onder deze voorwaarden om de resterende 6 maanden te betalen. Wendy kan hier maximaal rekening houden met een termijn van 12 maanden.
3.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor een cursus, programma of coaching dient en de klant wenst te stoppen voor de aanvang van een cursus, programma of coaching en de klant is later met zijn opzegginsbrief op mail dan ten minsten 7 dagen voor de start van het programma tot 2 dagen voor de staart van het programma of de cursus en tussen 23 uur tot 12 uur voor de coaching om zijn reeds betaald bedrag slechts voor 50% terug te krijgen. Indien er nog betaling achterstaat dan is het aan de klant om dit in orde te brengen binnen de 7 dagen na mededeling van stopzetting.
4.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor coaching dient en de klant wenst te stoppen na de aanvang van coaching wordt klant verzocht elke coaching die gegeven werd te betalen met een annulatie voor het pakket van coaching berekend op max. 100% van de som van de maandelijkse bijdrage die de klant normaal betaald. Indien er nog betaling achterstaat dan is het aan de klant om dit in orde te brengen binnen de 7 dagen na mededeling van stopzetting.
Voorbeeld: klant zegt op na 2 maanden deelname aan een private coaching, doet dit via mail zonder in gesprek te gaan om onderling tot een overeenkomst te komen, dan is de klant verplicht onder deze voorwaarden om de resterende 6 maanden te betalen. Wendy kan hier maximaal rekening houden met een termijn van 12 maanden.
5.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor een programma dat langer duurt dan 6 maanden en de klant wenst te stoppen na de aanvang van een programma of cursus wordt klant verzocht de maand die de klant gestart is in een programma of cursus te betalen met een annulatiekost die als volgend berekend wordt  (geld niet voor privacte coaching)

 • Indien de klant minder dan ¼ van de duur van een programma of cursus volgde en stopt , wordt de klant verzocht de maand na de stopzetting de cursus of programma de maandelijkse bijdrage nog te betalen

 • Indien de klant ¼ van de duur van een programma of cursus volgde en stopt , wordt de klant verzocht twee maand na de stopzetting de cursus of programma de maandelijkse bijdrage nog te betalen

 • Indien de klant 1/2 van de duur van een programma of cursus volgde en stopt , wordt de klant verzocht drie maand na de stopzetting de cursus of programma de maandelijkse bijdrage nog te betalen

 • Indien de klant meer dan 1/2 van de duur van een programma of cursus volgde en stopt , wordt de klant verzocht vier maand na de stopzetting de cursus of programma de maandelijkse bijdrage nog te betalen

 • Indien de klant heel de duur van een programma of cursus volgde en stopt , wordt de klant verzocht elke betaling die nog open staat na de stopzetting de cursus of programma de maandelijkse bijdrage nog te betalen

 • Bovenstaande is geldig tenzij er op de pagina van een programma of cursus een andere mededeling vermeld is/werd.

 
Indien er nog betaling achterstaat dan is het aan de klant om dit in orde te brengen binnen de 7 dagen na mededeling van stopzetting.
Indien er een problematiek is met de betalingen dient de klant contact te nemen met Wendy Mertens om samen tot een afbetalingsplan te komen zodat de openstaande som vereffend wordt maximaal binnen 12 maanden na de eerste achterstand.
Indien de klant ontevreden is met gegeven advies worden er geen terugbetalingen gedaan voor gegeven adviezen of geleverde diensten. De klant is immers vrij om zelf te beslissen wat er met gegeven adviezen gedaan wordt, dat is en blijf geheel de verantwoordelijkheid van de klant.
 
De klant ontvangt steeds bij of na betaling automatisch zijn factuur op mail.

Wat als de klant zijn totale factuur bij aanvang van het programma volledig betaald heeft en na de start stopt. ( geldt niet voor private coaching)

 1.  als een programma langer duurt dan 1 maand geldt automatisch de regel dat de dit bedrag verrekent wordt met de  BTW kosten die Groei & Kracht reeds gemaakt heeft als extra kosten zoals sociale zekerheid en aankopen van materialen of voeding die bij het programma gegeven worden.

 2. er wordt bovendien ook een verrekening gedaan van een annulatiekost naargelang wanneer men stop zet

  1. indien klant die doet na 1/4 van de termijn betaald de klant - na verekening van punt 1- een  vierder als annulatiekosten

  2. indien de klant voorbij 1/4 van de termijn is wordt er geen terugbetaling gedaan, dan moet de klant aantoen eerst dat hij alles gedaan heeft van adviezen, oefeningen om te tonene dat de klant er 0% resultaat mee had. Pas dan kan de klant - na verekkening van punt 1- en 5% annulatiekoten de rest van zijn bedrag terug bekomen. Onze facturen zijn betaalbaar op vermeld rekeningnummer.
 
facturen: Alle aanmanings- en inningskosten vallen steeds ten laste van de klant, zijnde per aangetekend schrijven minimaal per schrijven 15€+ BTW. En er wordt bij achterstallige betaling een eenmalige kost aangerekend voor administratie. Deze bedraagt 30€ en wordt toegepast vanaf de 2e herinnering.
 
Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van ons rechtsgebied bevoegd.

Artikel 12 -Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4.
Eventuele resultaten die op de website vermeld worden zijn enkel
illustratief tenzij het een testimonial is van een klant.
De klant kan
Groei & Kracht - Wendy Mertens,
of Wendy Mertens niet verantwoordelijk stellen indien de klant geen gelijkaardige resultaten haalt.
5.
Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1.
De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.
De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels  en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.
De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
O te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
 
Verlenging:
1.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. Hiervoor wordt steeds een mondeling overleg gedaan via zoom of skype zodat de verlenging gebeurt met mondelinge overeenstemming.
2.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag - nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag -, Nieuws -en weekbladen en tijdschriften. Dit is niet geldig wanneer er sprake is van vertrouwensbreuk. Dan is er een mondeling gesprek met consensus nodig. Gaat de klant over tot eenzijdige verbreking wanneer er vertrouwensbreuk is dan vervallen deze leden.
4.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws  -en weekbladen en tijdschriften (proef-of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef -of kennismakingsperiode.
Duur:
5.
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

6

Als de klant overgaat tot éénzijdige opzeg wanneer er vertrouwensbreuk is gepleegd door de klant en al meermalige nieuwe onderlinge afspraken gemaakt zijn voor resultaat  die door de klant keer op keer geschonden worden, dan heeft Wendy Mertens het recht om de betaling van heel het pakket op te vragen als de gegeven kortingen te herroepen ter compensatie van alle extra inspanningen om de klant tegemoet te komen zo resultaten te behalen. Hier kan zij maximaal toestaan dat de opstaande som dan betaald wordt in  maximaal  12 maanden.

Artikel 15 -Betaling

1.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.
Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Als ook bij elke adreswijziging dit door te geven of het zelf aan te passen in zijn/haar online account voor de betalingen.
4.
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 2 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 2 -dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Aanmaningskosten bedragen € 10

5.
Klant krijgt pas toegang tot digitale goederen en/of het online platform nadat De betaling ontvangen is. In uitzonderlijke gevallen volstaat het doormailen van het betalingsbewijs. Hierover dient men vooraf de ondernemer te contacteren.
De algemene voorwaarden gelden ook volledig voor online-cursussen als voor de online-coaching.
Online-cursus-disclaimer “Deze cursus bevat de meningen en ideeën van de auteur. Het is bedoeld om nuttig en informatief materiaal te verstrekken over de onderwerpen die in de cursus worden behandeld. Het wordt verkocht onder de verstandhouding dat de auteur niet betrokken zijn bij medische, gezondheidszorg of andere vormen van professionele diensten in deze cursus. De luisteraar moet zijn of haar medische, gezondheidszorg of andere bevoegde professional raadplegen alvorens enige van de voorstellen in deze cursus aan te nemen of er afleidingen uit te trekken. De auteur en uitgever ontkennen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor aansprakelijkheid, verlies of risico, persoonlijk of anderszins, die als gevolg daarvan, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik en de toepassing van een van de inhoud van deze cursus.”

Disclaimer voor coaching/begeleiding en cursus: "“De cursus/begeleiding/coaching bevat de meningen en ideeën van de auteur. Het is bedoeld om nuttig en informatief materiaal te verstrekken over de onderwerpen die in de cursus/begeleiding/coaching worden behandeld. Het wordt verkocht onder de verstandhouding dat de auteur niet betrokken zijn bij medische, gezondheidszorg of andere vormen van professionele diensten in deze cursus/begeleiding/coaching. De luisteraar moet zijn of haar medische, gezondheidszorg of andere bevoegde professional raadplegen alvorens enige van de voorstellen in deze cursus/begeleiding/coaching aan te nemen of er afleidingen uit te trekken. De auteur en uitgever ontkennen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor aansprakelijkheid, verlies of risico, persoonlijk of anderszins, die als gevolg daarvan, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik en de toepassing van een van de inhoud van deze cursus/begeleiding/coaching.”


Bij een online-cursus zijn er groepen waarin gewerkt wordt waar de privacy als vertrouwen heel sterk benadrukt worden. De klant mag op geen enkele wijze derden gegevens mededelen noch laten kennis maken met deze groepen. Indien de klant de privacy of het vertrouwen van de groep schendt en die kan bewezen woorden , heeft Wendy Mertens het recht om met directe ingang voor de klant de online-groepscursus stop te zetten zonder enige schadevergoeding, zonder enige financiële vergoeding of zonder terugstorten van reeds betaalde bijdragen en is de klant verplicht om zijn bijdragen van de maand dat de klant uit de groep wordt gezet nog te storen. Nadien mag de klant zijn financiële bijdragen stopzetten tenzij anders vermeld voor aanvang van het online programma of de online cursus.
Bij een online-cursus zijn er groepen waarin gewerkt wordt waar Wendy Mertens in het belang van de klant feedback geeft op de oefeningen als andere betrekkelijk materiaal in het belang van deze online cursus. Eventuele resultaten die op de website vermeld worden zijn enkel
illustratief. De klant kan Groei & Kracht - Wendy Mertens, of Wendy Mertens niet verantwoordelijk stellen indien de klant geen gelijkaardige resultaten haalt. Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.

Artikel 16 -Klachtenregeling

1.
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 104 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.
De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en wanneer de klant weiger om deel te nemen om het geschil op te lossen.

5.

Klachten worden aangegeven mondeling of schriftelijk om via een mondeling gesprek via zoom of skyp e besproken te worden.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant  waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Artikel 18 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 -Overmacht

1.
Groei & Kracht - Wendy Mertens is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3.
Groei & Kracht - Wendy Mertens behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Groei & Kracht - Wendy Mertens gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4.
Indien Groei & Kracht - Wendy Mertens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het

Artikel 20- Afwezigheid klant tijdens cursusdagen en/of programma.

-De data worden altijd ruim op tijd meegedeeld.
-De klant schrijft zich vrijwillig in en bevestigd hiermee op alle dagen aanwezig te zijn en/of de data van de cursudagen en/of programma vrij te maken als gevolg van zijn zelf gekozen inschrijven. Dit is geheel de verantwoordelijkheid van de klant.
-Indien de klant tijdens een van deze dagen toch verkiest om afwezig te zijn op de data -die reeds ruim op tijd meegedeeld zijn op mail en/of op de website ( of in een folder) - voor gelijk welke reden, dan worden door de organisator Wendy Mertens -Groei & Kracht -op geen enkele manier compensaties gedaan naar de klant noch financieel noch in het versturen van documenten op de post.  Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om aanwezig te zijn. Zelfs als die door een onverwachte operatie is en de klant kan aantonen dat hij/zij een opnamen heeft gehad in het ziekenhuis worden er geen compensaties gedaan. Dit wordt aanzien als een annulatie voor aanwezigheid voor die dagen.
-Enkel wanneer de  klant bij aanvang van de cursusdagen en/of programma de klant schriftelijk - bewijsstukken van een specialist op geneeskundig vlak- voorlegd kan de gehele deelname geannuleerd worden als blijkt dat die voor een termijn is die 4/5 van de hele reeks aan cursusdagen en/of programma blijkt te zijn.

Artikel 21 Soul & Heart coachingslidmaatschap

Doorlopend abonnement

De bijdrage voor het abonnement is een vaste maandelijkse bijdragen ook maandelijks te betalen.


Het abonnement is opzegbaar naargelang de gekozen formule. De nodige informatie is daarvoor vanuit het systeem automatisch naar de klant gestuurd per mail de dag na de aankoop van het eerste abonnement. 
 
De eerste maal dat je inschrijft heb je een mail ontvangen van "uitnodigen " om je paswoord in orde te brengen.

Wat als je u paswoord kwijt of vergeten bent?
Geen nood als u deze kwijt bent of vergeet. Zodra u terug voor de eerste maal wil inloggen kan u zelf een nieuw paswoord aanvragen. Inloggen

 
Hoe kan u inloggen?
U gaat naar www.wendymertens.com en klik rechts boven aan op aanmelden.
U logt in met een zelf gekozen paswoord en uw email.
U krijgt dan een overzicht te zien van alle cursussen waar u toegang tot hebt.
U klikt hier op Wendy’s Wisdom Corner of een ander onderdeel van Soul & Heart.
Bovenaan de pagina hebt u een video hoe deze vlog-videotheek werkt als hoe u kan vragen stellen.
 
Hoe voorkomen dat je factuur in de spam geraakt of een andere map?
Elke maand ontvang je uw factuur naargelang de datum da je inschreef.
Bijvoorbeeld als je ingeschreven bent op 30 januari, ontvang je dus elke 30ste van de maand je factuur op mail. In februari verzet zich dit naar de 28ste.

Deze komt van  info@e-act.nl  en heeft een link in de mail om direct te betaling in orde te kunnen brengen.

Voorkom dat ze bij de spam terecht komt!
Door bij het openen van de mail van info@e-act.nl dit email adres goed te keuren ( is afhankelijk van je systeem hoe je dit hoort te doen) en of door de mail te slepen naar je postvak in

Gezien de betaling nog achter is
Dan ga ik als je nog recht hebt op een bonus of geen opzeg ontvangen is , de bonus uitstellen tot de betaling er is en je toegang tot het Soul & Heart coachingslidmaatschap tijdelijk schorsen.

Zodra de betaling binnen is wordt alles direct in orde gebracht. Vandaag ontvang jij met alle andere leden nog eens een verduidelijking hiervan op mail. Wilde dit nog even verduidelijken persoonlijk aan u.

Voorkom dat er een factuur blijft openstaan!

Hoe bekijk ik dat om dit voorgaande toe te passen?
Wel als je ingeschreven ben voor de 21 ste van de maand en de betaling is nog niet binnen op de 1ste van de nieuwe maand .

Voor zij die ingeschreven hebben tussen de 21ste en de 31ste van de maand maar de betaling is nog niet binnen op de 8ste van de maand.
Dan gaat de tijdelijke schorsing in tot de betaling ontvangen is.

 
Wenst u op te zeggen?
Dat kan telkens ten laatste de derde dag voor het einde van de maand en het begin van een nieuwe maand door een mail aan info.mertenswendy@gmail.com met als onderwerp “stopzetting Soul & Heart”. Bijvoorbeeld 27 oktober 2018 kan u opzeggen en dan gaat dit in op 1 november 2018.
 
Deze eerste maand hebt u gratis. U volgende factuur zonder korting ontvangt u dus telkens de laatste dan van de maand met een periode van 14 dagen tot betaling. Dan is het een doorlopend abonnement van 17€ per maand met BTW inbegrepen.

Als de opzeg gedaan wordt in het begin van een nieuwe gestarte maand gaat ze pas in op de eerste van de volgende maand.

Een voorbeeld: u zegt op 10 april , dan gaat de opzeg in vanaf 1 mei .De factuur die u nog ontvangen hebt op 15 april is dan nog te betalen.

 
Wat als ik geen opzeg stuur?
Dan blijft de betaling als je lidmaatschap gewoon verder lopen.

 

 

Artikel 22 Vertrouwensbreuk

Wendy Mertens houdt zich vast aan de deontologie dat er niets van een kant te bespreken of te schrijven maar niet als de klant tijdens een mondelinge opname er mondeling toestemming er voor geeft of een wanneer zij een schriftelijke verklaring heeft dit te mogen gebruiken.

De opname is de getuige!

Vertrouwensbreuk door de klant

o.a verzwijgen van problemen, delen van toegangscodes, herhaaldelijk onwaarheden verkondigen, conflict veroorzaken tussen andere leden /klanten,  niet meewerken naar herhaalde pogingen (3) van Wendy Mertens om openheid in het gesprek en coaching mogelijk te maken, ...
Coaching is enkel mogelijk als er openheid en eerlijkheid is van de klant. Anders zijn resultaten uitgesloten.

2.

In dit proces worden afspraken gemaakt om door beide partijen na te komen.

Als de klant deze blijft schade heeft Wendy het recht om gegeven korting in een overeenkomst direct in te trekken als eerste stap nadat er nieuwe afspraken al 2 maal gemaakt zijn en tot 2 maal geschonden zijn.

3.

Als de klant overgaat tot éénzijdige opzeg wanneer er vertrouwensbreuk is gepleegd door de klant en al meermalige nieuwe onderlinge afspraken gemaakt zijn voor resultaat  die door de klant keer op keer geschonden worden, dan heeft Wendy Mertens het recht om de betaling van heel het pakket op te vragen als de gegeven kortingen te herroepen ter compensatie van alle extra inspanningen om de klant tegemoet te komen zo resultaten te behalen. Hier kan zij maximaal toestaan dat de opstaande som dan betaald wordt in  maximaal  12 maanden.

4.
Lid 3 kan onderling besproken worden als de klant ingaat tot een mondeling gesprek online via zoom.
 Dit wordt opgenomen en bij betwisting gaat dit mee naar de rechtbank die bevoegd is.

5.
Indien de vertrouwensbreuk in een groep gebeurt wordt er afzonderlijk een online zoom of skype gesprek gehouden. De klant krijgt dan verduidelijking wat kan en niet kan. Bij de volgende breuk wordt de klant uit de groep gezet.  Voor de betalingen verwijs ik naar de andere artikels

vragen