Verwerkingsdocument

Verplicht in te vullen voor de aanvang van private coaching of cursus start

Sinds de nieuwe privacy wet van 28/5/2018 ben ik verplicht verschillende documenten op te maken en te laten invullen . Dit is één er van.

Het niet invullen van het documen noch op "verzenden" klikken betekent afzien van de cursus of van de private coaching

Deze gegevens worden mee in je dossier opgenomen.

Enkel de hoogstnoodzakelijk gegevens komen in de boekhouding en kunnen  bij wet nooit gevraagd worden om uit de boekhouding te halen.

Meer hierover in de privacywet waar je nog een link van hebt ontvangen.

Wendy Mertens

Het volledige document lezen aub voor je verder gaat!

Deze  overeenkomst werd opgesteld door WENDY MERTENS- GROEI & KRACHT in het kader van haar individuele of private coaching opdracht

.

Template werd opgemaakt door WENDY MERTENS- GROEI & KRACHT

.Verwerkersovereenkomst

 

 

De ondergetekenden:

 

Klant:
NAAM……………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES………………………………………………………………………………………………………………………….

(ONDERNEMINGSNUMMER)…………………………………………………………………………………

TELEFOONNUMMER………………………………………………………………………………………………..

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………….

,hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door <vertegenwoordiger>, verder genoemd klant (of verwerkingsverantwoordelijke)

 

&

 

Leverancier:

WENDY MERTENS- GROEI & KRACHT

ANTWERPSE STEENWEG 119 TE 9140 TIELRODE

BTW 537522530

0493/05.89.88

info.mertenswendy@gmail.com

, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door <vertegenwoordiger>, verder genoemd leverancier (of verwerker)

 

Overwegende dat: De Verwerkingsverantwoordelijke (klant) beschikt over persoonsgegevens, waarvan hij de verwerking wil toe vertrouwen aan de verwerker (leverancier). Deze overeenkomst strekt ertoe om de uitvoering en de organisatie van die verwerking door de verwerker, te regelen en voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Meer bepaald gaat het over de technische en organisatorische maatregelen – zoals vermeld in art. 32 van de Algemene Verordening Gegevens bescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR)

die tot doel hebben dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de verordening en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

 

Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst (art. 28, lid 3, a)

De verwerker handelt uitsluitend in opdracht op basis van schriftelijke instructies, van de verwerkingsverantwoordelijke

.

Deze bepaling wordt letterlijk opgelegd door artikel 28, lid 3 van de AVG

.

Overeenkomstig de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke

en de bepalingen van deze overeenkomst zal de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke enkel persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen , zoals beschreven in bijlage 1

.

Artikel 2: Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven.

 

Artikel 3:

Terbeschikkingstelling van de gegevens

Om de verwerker toe te laten de persoonsgegevens te verwerken, moeten die gegevens hem op de één of andere manier ter beschikking worden gesteld. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden omschreven in artikel 1 mogen en kunnen door de verwerker worden verwerkt. De verwerking van de betreffen de gegevens, alsmede de wijze van terbeschikkingstelling dienen steeds op een veilige manier te gebeuren.

 

Artikel 4: Gebruik van de persoonsgegevens (art. 28, lid 3, 4)

De gegevens mogen door de verwerker enkel worden verwerkt voor de doeleinden omschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst.

Dit houdt de principiële verplichting in om de gegevens enkel intern te

gebruiken.

De mededeling ervan aan derden, op welke wijze ook (door middel van door zending, verspreiding of op enigerlei andere wijze) is verboden, tenzij dit door of krachtens een wet wordt opgelegd. Beroep doen op onderaannemers is ook een mededeling aan derden.

 

Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens, die het voorwerp zijn van deze overeenkomst, aan derden moet door de verwerker, indien mogelijk vooraf, ter kennis worden gebracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Het is de verwerker verboden om van de ter beschikking gestelde gegevens een kopie te maken, behoudens met het oog op een back-up, indien dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de opdracht zoals omschreven in deze overeenkomst.

 

De verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is

voor het verrichten van de dienst waarvoor ze ter beschikking worde

n gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de verwerker ze vernietigen dan wel terugbezorgen aan de verwerkingsverantwoordelijke

.

Artikel 5: Gebruik sub-verwerkers (art. 28 lid 4)

De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder

voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke

toestemming licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de

mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de eerste verwerker een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de tweede (derde, ...) verwerker met de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden. Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake

gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.

 

Artikel 6 : Beveiliging(art. 32)

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen beide passende technische en organisatorische maatregelen om een passen beveiligingsniveau te waarborgen. De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat de verwerker alle vereiste maatregelen (zoals opgesomd in art. 32 van de AVG) neemt.

 

Deze maatregelen worden beschreven in bijlage 1 bij deze overeenkomst.

In het bijzonder zal de verwerker de persoonsgegevens beveiligen tegen

vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

 

De verwerker zal de verantwoordelijke voor de verwerking steeds informeren over de technische en organisatorische maatregelen die hij ten uitvoer heeft gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en niet -toegelaten verspreiding of toegang.

 

Artikel 7: Fysische toegangsbeperking

De verwerker zal ervoor zorgen dat de plaatsen waar ten behoeve van de

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens worden verwerkt, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Daartoe zal hij onder meer de nodige organisatorische maatregelen nemen.

 

Artikel 8 : Functionele toegangsbeperking

De verwerker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot die personeelsleden die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de verwerker hen in uitvoering van deze overeenkomst toewijst. Daartoe zal de verwerker aan de verwerkingsverantwoordelijke een lijst bezorgen van de personeelsleden die betrokken zijn bij de verwerking te zijnen behoeve van persoonsgegevens.

 

Bijlage 1= privacy wet op de website + de algemene voorwaarden + vertrouwensdocument

Ondertekening verwerkingsdocument
Lees en vink aan. Dit zijn noodzakelijk afspraken die beide partijen na te komen hebben.

Bedankt om het doorsturen van je gegevens