top of page

De algemene voorwaarden van Wendy Mertens,

bedrijfsnaam Groei & Kracht, opstart 19 augustus 2013

en deze kunnen te allen tijde bijgewerkt worden in het kader van de coaching/begeleiding/cursussen
volgens de laatste nieuwe Federale Wetgeving.​

Beste (toekomstige) klant / (lezer), 


Opgemaakt volgens nieuwe vaste federale richtlijnen van de ondernemer. Dit is vast gezet met strikte regels op 23.5.2023
Invoegen vanaf 1.9.2023​

Update op 27.10.2023 met directe ingang van de voorwaarden agv wet 25.3.2023

Deze voorwaarden treden in voor iedereen die bestaande als nieuwe klant is/wordt.
De algemene voorwaarden zijn automatisch zonder ondertekent akkoord van kracht voor elk persoon die klant is geworden voor 23.5.2023
Elke nieuwe klant die klant wordt na 23.5.2023 ontvangt eerst op mail een duplicaat als een document om te onderteken dat hij/zij deze algemene voorwaarden gelezen heeft. Voor deze persoon geldt dat toegang of inschrijving pas definitief is nadat het document ondertekent terug bezorgd is op mail binnen de 24u na ontvangt. Dit is wettelijk verplicht vanaf 23.5.23

Algemene Voorwaarden Wendy Mertens zaakvoerder Groei & Kracht

Door het gebruik van onze website ga je ermee akkoord dat we standaard cookies gebruiken.
Deze helpen je wanneer je de volgende keer op de site komt of door informatie bij te werken dat het voor u duidelijker is hoe Wendy Mertens je kan helpen.  Met deze informatie wordt verder door Groei & Kracht niets ondernomen. Ze wordt ook niet doorverkocht.

Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht – Izegemstraat 100 te 9800 Deinze – BTW 537.522.530 gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Deze nieuwe Algemene Voorwaarden van Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht –
Izegemstraat 100 te 9800 Deinze – BTW 537.522.530 (hierna: GKWM)  treden in werking per op de eerste datum (2013) vermeld bovenaan deze pagina.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities Artikel  
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het online & live aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst bij private coaching (1-op-1 coaching op de website)
Artikel 5b - Inschrijvingen, abonnementen en afbetalingen
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De bijdrage(n) & betalingen
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - samengevoegd met artikel 11
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19- Overmacht
Artikel 20- Afwezigheid klant op ingeschreven & betalende cursussen//programma’s
Artikel 21: Academie voor permentente herstelling bij ziekte, relaties en ontwaking
Artikel 22: Vertrouwensbreuk

Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ondernemer "GKWM" –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht – Izegemstraat 100 te 9800 Deinze – BTW 537.522.530

 1. Aanvullende overeenkomst: is een wederzijdse overeenkomst die enkel tussen de klant en de ondernemer "GKWM" wordt opgemaakt als ondertekent voor private coaching (1-op-1 coaching op de website);
  Dit document wordt vergezelt met een kopie van deze algemene voorwaarden als een vertrouwensverklaring

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht is 7 dagen nadat de klant de wederzijdse overeenkomst ontvangen heeft op mail of een nieuw abonnement voor 1ste maal aangaat.

 3. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of wil maken van de diensten van GKWM;

 4. Dag: kalenderdag van de maand en jaar;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm (pdf, word, mp3, audio, mp4, video) geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duur overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode zoals vermeld op de overeenkomst;

 7. de eerste afspraak van de private coaching (1-op-1 coaching op de website) kan slechts plaatsvinden nadat Wendy Mertens de ondertekende versies van alle documenten en bijbehoren terug ontvangen heeft op mail. (o.a. deze algemene voorwaarden

 8. bindendheid: bij een abonnement of afbetaling kan de klant pas toegang hebben  dus starten in de online omgeving nadat Wendy zoals in deze voorwaarden vermeld het ondertekent bewijs betreffende algemene voorwaarden heeft ontvangen op mail binnen de 24u nadat het verstuurd werd naar de klant.

 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen email - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft zoals dit onder meer  is voor digitale diensten als online coaching;

 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. (= zoom, google meet of Skype)

 15. Videochat: zoom, google meet of Skype

 16. Een afbetaling is en deelbedrag van een totale som voor een online of live programma waar de klant zich voor ingeschreven heeft ( is bij 1ste betaling al inschrijving) die de klant na de 1ste betaling volledig verschuldigd is aan GKWM. De klant heeft geen heroepingsgerecht gebruikt zoals hier vermeld. 

 17. AVG= GPDR= Algemene verordening gegevensbescherming

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer GKWM Wendy Mertens –www.mertenswendy.com –Groei & Kracht – Izegemstraat 100 te 9800 Deinze – BTW 537.522.530

Bij elk kanaal waar de klant verwijzing vindt naar www.mertenswendy.com is het duidelijk dat GKWM alternatief werkt. Door een afspraak in te plannen, te boeken, door het volgen van een cursus of training geeft de klant toe hiervan kennis te hebben genomen.
 
GKWM heeft de nodige bachelor(s), aanvullende scholing, bewezen ervaringsdeskundige van meer dan 20 jaar ervaring in begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten // consult // private coaching // groepsmomenten. GKWM blijft zich verder verdiepen in bewustwording dat haar eigen proces bij staat als dat van de klant.

Een advies dat tijdens een begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten // consult // private coaching // groepsmomenten gegeven wordt, is altijd vrijblijvend en in handen van de klant om daar naar eigen wens wel of geen gevolg aan te geven. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen proces en weigeringen aan deelnamen in het kader van zijn of haar proces met de gevolgen dat zich mee brengt voor het afwezig blijven of hebben van blijvende resultaten.
 
Adviezen betreffende medicatie, zijn adviezen waarbij doorverwezen wordt naar een gediplomeerd huisarts. Die adviezen vallen dan ook onder een advies en de gediplomeerde (natuurarts) huisarts bespreekt dit met de klant in het doorverwijsmoment. GKWM stuurt daarvoor door naar een gediplomeerd (natuurarts) huisarts. . De bespreken valt onder de volle verantwoordelijkheid van de klant.

GKWM kan je supplementen aanbevelen die ondersteunend werken bij je proces tot dat het medicatie mogelijk vervangt, maar aan de klant wordt uitdrukkelijk gevraagd eerlijk te communiceren over medicatie en ook om het supplement mee te delen aan de behandelende arts. Deze informatie heeft GKWM zelf ook nodig om correct en goed te verwijzen naar supplementen. Supplementen zijn aanvullingen die net als meditatie symptomen onderdrukken, maar zachter werken als minder schade brengen op voorwaarden dat je de juiste combinatie toepast. Wordt info achter gehouden kan een fout supplement schade brengen en dat geldt ook als men alles zelf tracht uit te zoeken.

GKWM kan je wegwijs maken in goede kwalitatieve supplementen zodat je niet verzeilt raakt in supplementen die uit slecht grondstoffen bestaan. Weet dat supplementen vervangers zijn,  soms aanvullers maar enkel diepgaand werkt zal blijvend doorslaggevend resultaat geven.
 
GKWM begeleidt de klant in zijn transformatieproces. Ze komt niet in aanmerking voor eigen gemaakte beslissingen van de klant of voor verhalen/roddels die derden vertellen. Ze wijst elke verantwoordelijkheid af voor keuze die mensen nemen tijdens begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten // consult // private coaching // groepsmomenten, tijdens gevolgde cursussen//programma’s of na het volgen van een langdurig traject. De trajecten of private coaching (1-op-1 coaching op de website) (1-op-1 coaching op de website) vervangen nooit medisch advies. De klant blijft zijn volle verantwoordelijkheid behouden wat hij doet met ingewonnen adviezen, begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten en richtingaanwijzers doet.

​GKWM is een kleine ondernemen zonder BTW verplichting d.w.z. alle bijdragen op de website zijn momenteel zonder BTW maar jij hoeft als klant ook geen BTW te betalen. Zodra er BTW verplichting is voor GKWM blijft de bijdrage die u hebt bij inschrijving gelijk. In dit laatste kan de bijdrage enkel veranderen als de index met meer dan 6% in 1 maal stijgt. Als dit gebeurt ontvangt u inlichtingen wanneer en hoeveel de bijdrage(n)verandering is met de optie tot directe opzeg zonder meerkost.
Deze nieuwe bijdrage zal pas vanaf de 3e maand na de aankondiging op mail doorgevoerd worden.
Als de klant niet binnen de 14 dagen op de mail geantwoord heeft betreffende akkoord of niet akkoord van de prijsdoorvoering, wordt de afwezigheid van het antwoord gezien als een akkoord zonder opzeg.


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk online & live aanbod van de zaakvoerder Wendy Mertens en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen zaakvoerder Wendy Mertens en klant.
2.
Bij de wederzijdse overeenkomst die op afstand (via email) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via een link in de mail die direct buiten gaat na de eerste betaling of het ondertekenen van een overeenkomst voor private coaching. Dit wordt kosteloos toegezonden.
Nieuwe klanten vanaf 1/11/2023 ontvangt ook een bijlage in pdf vorm en is verplicht het bijgevoegde document rond het lezen van deze voorwaarden terug te zenden binnen de 24 uur van inschrijving om zijn toegang tot het aangekochte te bekomen.
3.
Vanaf de eerste betaling bij een abonnement of afbetaling voor een dienst, private coaching, live evenement, online programma ( vb academie) gaat alles van de algemene voorwaarden is. Zeker als de klant nooit het heroepingsrecht gebruikt heeft.

 

Artikel 4 - Het online & live aanbod
1.
Indien een online & live aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het online & live aanbod vermeld.
2.
Het online & live aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het online & live aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de zaakvoerder Wendy Mertens gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het online & live aanbod binden de zaakvoerder Wendy Mertens niet.
3.
Het online & live aanbod is beperkt tot academie “De helingsplek”, private coaching (1-op-1 coaching op de website) (1-op-1 coaching op de website), e-books en intakegesprek.

 

Artikel 5 - De overeenkomst bij private coaching (1-op-1 coaching op de website)
1.
De wederzijdse overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 1 en 4, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de klant van het online & live aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze overeenkomst wordt mondeling via digitale videochat overlopen. Deze wordt eenmalig opgenomen en blijft in het bezit van GKWM voor zolang de klant blijft. Na 1 jaar na het stopzetten van de klant (private coaching (=1-op-1 coaching op de website) (1-op-1 coaching op de website)) wordt dit volledig verwijderd.
2.
Indien de klant het online & live aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de zaakvoerder Wendy Mertens onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het online & live aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de zaakvoerder Wendy Mertens is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Deze bevestiging is een vermelding van de eerste afspraak op mail en een kopie versie met de handtekening van de zaakvoerder Wendy Mertens.
3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de zaakvoerder Wendy Mertens passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
4.
De klant dient de ondertekende overeenkomst via mail terug te sturen binnen de 7 dagen, dit zijn de klant zijn of haar periode van heroepingsrecht, en om gelijk welke reden als deze afziet van de overeenkomst via mail (info.mertenswendy@gmail.com) Wendy op te hoogte te brengen.
Samen met dit document stuurt de klant ook een vertrouwensdocument als een ondertekent bewijs van het ontvangen, lezen en akkoord op deze algemene voorwaarden. De klant ontvangt uitleg over deze documenten in het online live gesprek.
Deze 2 documenten worden samen met de schriftelijke overeenkomst binnen de 48 uur na een online gesprek naar de klant gestuurd op afspraak met Wendy.
Dit wordt gedaan in het kader van de nieuwe wetgeving van 9.2023
5.
In deze wederzijdse overeenkomst staat:

 1. De onderwerpen die noodzakelijk moeten worden aangepakt om het doel van de klant te ondersteunen
  ( = afhankelijk van de info die de klant GKWM verschaft en verandert als de toestand van de klant verandert als dat deze kan bijgestuurd worden als blijkt dat de klant onvolledig is of zaken verzwegen heeft)

 2. De verantwoordelijkheid van klant in het transformatieproces

 3. De duur van de private coaching (1-op-1 coaching op de website) (vb.: 6 maanden of 12 maanden)

 4. De bijdrage of afbetaling

 5. Opzegmogelijkheid en schade

 6. Verleningsmogelijkheid die opgevolgd wordt door GKWM

 7. Bonussen

 8. Afwezigheid

 9. Datum dat de overeenkomst gemaakt is

 10. Algemene voorwaarden die niet door klant kunnen bijgestuurd of gecorrigeerd worden

 

Artikel 5b – Inschrijvingen, abonnementen en afbetalingen
1.
via je inschrijving ontvangt de klant eerst op mail een document met verklaring van het gelezen hebben van de algemene voorwaarden, pas nadat Wendy binnen de 24u , deze verklaring ondertekent terug ontvangen heeft krijgt de klant toegang tot de academie.
2.
De klant krijgt de verklaring vermeld in punt 1 van artikel 5b enkel bij de 1ste inschrijving. Dit wordt gedaan ter bescherming van de klant, anders kan er nooit wettelijk noch sprake zijn van een vordering voor gelijk welke partij.
3.
De klant krijgt geen 24u verlenging of verplaatsing in tijd op basis van punten 1 en 2 van dit artikel 5b.
4.
De verklaring van punt 1 in dit artikel 5b blijft geldig voor alle opeenvolgende maanden als jaren nadat ze ingevuld is. Ze stopt pas met geldigheid op de moment de klant zijn lidmaatschap in de academie onderbreekt met minsten 1 jaar of maand.
Voor de stopzetting van de private coaching is de klant verplicht om onderling overleg te plegen via videochat. Dit is sinds 9.2023 verplicht om onderling tot oplossing te komen voor het contract bij een private coaching. Indien de klant die weigert, gaat de rechter direct het bedrag toewijzen aan de zaak.
Stopzetting bij een afbetalingsplan is in deze algemene voorwaarden net als stopzetting bij de academie op een andere plek toegelicht.
5.
Hoe de klant het nadien implementeert, is de volle verantwoordelijkheid van de klant. Wendy nodigt uit tot actie omdat actie resultaat levert.
6.
Ben je uitzonderlijk afwezig voor een van de onderdelen uit punt 5, meld dit dan in de gevraagde plek. Dit wordt van in het begin als lid zijnde duidelijk meegedeeld hoe, wat, waar, wanneer en wat de grenzen zijn (datum en uren).
7.
Bij afbetalingen heeft de klant uitzonderlijk 24 uur om de afbetaling/abonnement in orde te brengen. Een kwartaalbijdrage, maandbijdrage of jaarbijdrage vallen net als afbetalingen voor een programma onder afbetalingen. Dit is enkel mogelijk in de vorm van Mr Cash (dit is zoals cash loos betalen aan de kassa in winkel). Zodra de 24u voorbij zijn zal Wendy geen herinnering sturen, maar wordt de toegang stopgezet. Het bedrag blijft openstaan. Er worden dan 7 x een herinneringsmail gestuurd met de herinnering tot betaling. De 1e herinnering is gratis. En er is telkens 1 werkdagen tussen voor de 2e herinnering volgt. Vanaf de 2e herinnering komt er 7,5€ bij per herinnering. Bij de laatste herinnering komt er nog een schadevergoeding bij die bepaalt wordt door de grootte van het openstaand bedrag. Dit wordt nader uitgelegd in artikel 23.
Elke herinnering komt op mail en is rechtsgeldig. In deze mails worden de noodzakelijke data, bewijsstukken meegezonden als worden ze geregistreerd door het boekhoudkundig programma wanneer de klant ze opent. De klant is verplicht bij wet om mee te werken in een constructieve oplossing.
8.
Opzeg nadat de factuur buiten is voor een lidmaatschap in de academie- boekhouding programma registreert de datum - is mogelijk maar dit betekent ook dat de opstaande factuur nog betaald hoort te worden. Zie voor stopzetting alle info in deze algemene voorwaarden artikel 21.
9.
Voor de rechtbank is een herinneringsmails een bewijs.


 

Artikel 6 -Herroepingsrecht
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1.
De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De zaakvoerder Wendy Mertens mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.
De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst bij private coaching (1-op-1 coaching op de website) of bij 1e betaling van een lidmaatschap/afbetaling aankoop programma.
3.
Vanaf dag 8 is er geen herroepingsrecht meer en gaan elk van de voorwaarden hier vermeld in. Dit is te tellen zoal vermeld in lid 2 van artikel 6.
4.
Herroepingsrecht is niet van toepassing bij e-books of weggevers (dus alles wat gratis is op de website)

  

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd (= herroepingsrecht artikel 6)
1.
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.
De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.
De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de zaakvoerder Wendy Mertens hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4.
Opzeg is medegedeeld in de informatie-mailings nadat de eerste betaling na inschrijving ontvangen is.
Het systeem waar mee gewerkt registreert de uitgaande mailingen als wanneer deze geopend worden door de klant.
5.
De klant is verplicht een mail te sturen voor dag 8 om recht te hebben op het herroepingsrecht. Deze mail hoort verstuurt te zijn naar info.mertenswendy@gmail.com. Mails na 22 uur verzonden worden niet meer gelezen en aanzien als dag 8.
6.
Niet toepasbaar bij e-books of weggevers (dus alles wat gratis is op de website).

​ 

Artikel 8 -Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
1.
Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan info.mertenswendy@gmail.com
2.
Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de zaakvoerder Wendy Mertens. Dit hoeft niet als de zaakvoerder Wendy Mertens heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.
De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de zaakvoerder Wendy Mertens verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant
5.
De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

1.
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
2.
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
3.
de zaakvoerder Wendy Mertens heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
4.
Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Enkel als dit binnen de 7 dagen is zoals voorgaand lid
5.
Dit artikel is niet van toepassing op elektronisch geleverde digitale producten/diensten

 

Artikel 9 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.
Als de zaakvoerder Wendy Mertens de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging mist de herroeping binnen de juiste tijd is gemaild.
2.
De zaakvoerder Wendy Mertens vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de zaakvoerder Wendy Mertens in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 7 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de zaakvoerder Wendy Mertens aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.
De zaakvoerder Wendy Mertens gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.
Dit artikel is niet van toepassing op elektronisch geleverde digitale producten en ook niet waar vermeld staat "geen retour mogelijk".
5.
Bij een digitaal product wordt enkel bij de 1ste betaling en tijden het herroepingsrecht de som terugbetaalt via het betaalmiddel dat de consument/klant oorspronkelijk gebruikt heeft.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De zaakvoerder Wendy Mertens kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de zaakvoerder Wendy Mertens dit duidelijk bij het online & live aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.
Producten of diensten waarvan de bijdrage(n) gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de zaakvoerder Wendy Mertens geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de zaakvoerder Wendy Mertens worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
- de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de zaakvoerder Wendy Mertens de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
4.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
- de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 -De bijdrage(n)
1.
Gedurende de in het online & live aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens bijdrage(n)wijzigingen als gevolg van veranderingen in btw -tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kan de zaakvoerder Wendy Mertens producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de zaakvoerder Wendy Mertens geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het online & live aanbod vermeld.
3.
Bijdrage(n)verhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, vb.: index. Natuurlijk wordt dit eerst min. 3 maand op voorhand aangekondigd via mail.
4.
Bijdrage(n)verhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de zaakvoerder Wendy Mertens dit bedongen
heeft en:

 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen ( vb. wet feb.2022); of

 • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de bijdrage(n)verhoging via mail aangekondigd is tot 7 dagen voor dat de periode van 3 maand na de schriftelijke aankondiging gebeurt is.

 • c. het beëindigen van kortingen zoals medegedeeld in de overeenkomst wegens vertrouwensbreuk langs de kant van de klant. Dit is bovendien de laatste mogelijkheid om nog verder te zetten. Dit gebeurt enkel na dat afspraken mondeling besproken zijn via zoom of skype en de klant deze terug schendt. Of wanneer de klant niet ingaat op een mondeling gesprek

 • d. bijdrage(n)verhoging gaan door voor elke nieuwe klant die net 3 maanden gestart is of bij een programma als de spilindex overschreden wordt. Als de spilindex stijgt met 8%, zal de bijdrage dit ook doen.

 • Economische redenen: de klant wordt minstens 3 maand op voorhand verwittigd en heeft de mogelijkheid om te stoppen volgens alle voorwaarden hier op deze pagina vermeld.

5
De in het online & live aanbod van producten, programma’s of diensten genoemde prijzen zijn inclusief vrijstelling van  btw, tenzij anders vermeld. Zodra er 21% BTW aangerekend wordt behouden klanten die lid zijn van een programma hun bijdrage, maar wordt deze inclusief BTW.
6
Indien er op een locatie een programma door gaat staat de bijdrage(n) apart vermeld en is deze met de locatie zelf af te handelen door de klant.
7.
Veranderingen in bijdrage(n) worden steeds via mail op voorhand aan de klant medegedeeld en zijn niet onderhandelaar. Een bijdrage(n)verhoging zal direct op de vermelde datum doorgevoerd worden.
Stopzetting is mogelijk zoals op verschillende andere plaatsen in deze algemene voorwaarden vermeld is geweest.

Artikel 11 -De betalingen
Voor de betalingen werkt GKWM samen met digitale veilige boekhoudkundige programma autorespond zodat de betaling van de klant via diverse mogelijkheden voor de klant aangeboden wordt. De gegevens worden verder beschermd door de nieuwe GDPR-privacywet die ook autorespond nakomt. Zie www.autorespond.nl
De gegevens van de klant worden met alle respect behandelt. Ze worden NIET doorgeven noch verkocht aan derden.
De systemen waar GKWM mee werkt respecteren dit ook!

Er wordt gewerkt met een systeem dat de klant eerst betaalt en nadien op afspraak of via digitale toegang geleverd wordt mits de betaling in orde als het bewijs betreffende algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd terug gezonden is.

Intakegesprek
Als bij het intakegesprek de klant annuleert binnen de 24uur voor de afspraak plaatsvind, wordt 100% van de bijdrage(n) van de afspraak aangerekend. Indien de klant het intakegesprek annuleert tussen de 24u en de 24u voor dat het aanvangt wordt 50% van het bedrag teruggestort.
 
Elke betaling wordt door de klant in orde gebracht via het hiervoor vermelde systeem voor de aanvang van de coaching, een cursus, een online zelfstudiepakket of een online programma mits een bekomen beveiligde betaallink op email.
 
Volgende afspraken zijn enkel toepasbaar voor een programma, pakket coaching of cursus waarin diensten geleverd worden.
1.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor een cursus, programma of coaching dient deze volledig nagekomen te worden door de klant. Bij een programma aankoop zijn er afbetalingen mogelijk terwijl met levenslang toegang behoudt.
2.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor een cursus, programma of coaching dient en de klant wenst te stoppen voor de aanvang van een cursus, programma of coaching dan kan dit enkel als de klant een brief op mail stuurt ten minsten 7 dagen voor de start van het programma of de cursus en  meer dan 24 uur voor de volgende private coaching (1-op-1 coaching op de website) (1-op-1 coaching op de website) afspraak om zijn reeds betaald bedrag volledig terug te krijgen. Indien er nog betaling achterstaat dan is het aan de klant om dit in orde te brengen binnen de 7 dagen na mededeling van stopzetting.
3.
Eens de klant gekozen heeft voor een betaling in schijven voor coaching dient en de klant wenst te stoppen na de aanvang van coaching wordt klant verzocht elke coaching die gegeven werd te betalen met een annulatie (afzeggen) voor het pakket van coaching berekend op max. 100% van de som van de maandelijkse bijdrage die de klant normaal betaald. Indien er nog betaling achterstaat dan is het aan de klant om dit in orde te brengen binnen de 7 dagen na mededeling van stopzetting.
Voorbeeld: klant zegt op na 2 maanden deelname aan een private coaching (1-op-1 coaching op de website), doet dit via mail zonder in gesprek te gaan om onderling tot een overeenkomst te komen, dan is de klant verplicht onder deze voorwaarden om de resterende 6 maanden te betalen. Wendy kan hier maximaal rekening houden met een termijn van 12 maanden.
4.
Indien er een problematiek is met de betalingen dient de klant contact te nemen met GKWM om samen tot een afbetalingsplan te komen zodat de openstaande som vereffend wordt maximaal binnen 12 maanden na de eerste achterstand. Dit is niet mogelijk als er reeds een afbetalingsplan van 12 maanden bestaat bij de aankoop van een programma.
Indien de klant ontevreden is met gegeven advies worden er geen terugbetalingen gedaan voor gegeven adviezen of geleverde diensten. De klant is immers vrij om zelf te beslissen wat er met gegeven adviezen of wijsheden gedaan wordt, dat is en blijf geheel de verantwoordelijkheid van de klant.
5. 
De klant ontvangt steeds na betaling automatisch zijn factuur op mail.
6.
Bij financiële problemen bij een openstaande som is de klant verplicht om samen met Wendy tot een oplossing te komen die voor beide partijen gelden. Indien het voorgestelde bedrag door de klant te laag is, mag Wendy wettelijk gezien om bewijsstukken vragen.

11.b
Wat als de klant zijn totale factuur bij aanvang van het programma volledig betaald heeft en na de start stopt. (geldt niet voor private coaching (1-op-1 coaching op de website) noch voor de academie 
1.
Onze facturen zijn betaalbaar op vermeld rekeningnummer. 
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.
Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de totale som van het programma rekening houdend met de vermelde duur van het programma.  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de zaakvoerder Wendy Mertens te melden. Als ook bij elke adreswijziging dit door te geven of het zelf aan te passen in zijn/haar online account voor de betalingen.
4.
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de zaakvoerder Wendy Mertens is gewezen op de te late betaling en de zaakvoerder Wendy Mertens de klant een termijn van 1 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 1 -dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de zaakvoerder Wendy Mertens gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Aanmaningskosten bedragen € 40, uitgezonderd bij doorlopende abonnementen. Als bij een doorlopend abonnement de betaling niet gedaan is op de laatste dag, komt er automatisch een aparte factuur vanaf 49 uur na versturen van de factuur wegens te laat betaling onder de noemer van "administratieve kosten".
5.
Klant krijgt pas toegang tot digitale goederen en/of het online platform nadat De betaling ontvangen is. In uitzonderlijke gevallen volstaat het doormailen van het betalingsbewijs. Hierover dient men vooraf de zaakvoerder Wendy Mertens te contacteren.
De algemene voorwaarden gelden ook volledig voor online-cursussen//programma’s als voor de online-coaching.

Online-cursus-disclaimer “Deze cursus bevat de meningen en ideeën van de auteur. Het is bedoeld om nuttig en informatief materiaal te verstrekken over de onderwerpen die in de cursus worden behandeld. Het wordt verkocht onder de verstandhouding dat de auteur niet betrokken zijn bij medische, gezondheidszorg of andere vormen van professionele diensten in deze cursus. De luisteraar moet zijn of haar medische, gezondheidszorg of andere bevoegde professional raadplegen alvorens enige van de voorstellen in deze cursus aan te nemen of er afleidingen uit te trekken. De auteur en uitgever ontkennen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor aansprakelijkheid, verlies of risico, persoonlijk of anderszins, die als gevolg daarvan, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik en de toepassing van een van de inhoud van deze cursus.”

Disclaimer voor coaching/begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten en cursus: "“De cursus/begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten/coaching bevat de meningen en ideeën van de auteur. Het is bedoeld om nuttig en informatief materiaal te verstrekken over de onderwerpen die in de cursus/begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten/coaching worden behandeld. Het wordt verkocht onder de verstandhouding dat de auteur niet betrokken zijn bij medische, gezondheidszorg of andere vormen van professionele diensten in deze cursus/begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten/coaching. De luisteraar moet zijn of haar medische, gezondheidszorg of andere bevoegde professional raadplegen alvorens enige van de voorstellen in deze cursus/begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten/coaching aan te nemen of er afleidingen uit te trekken. De auteur en uitgever ontkennen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor aansprakelijkheid, verlies of risico, persoonlijk of anderszins, die als gevolg daarvan, direct of indirect, voortvloeit uit het gebruik en de toepassing van een van de inhoud van deze cursus/begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten/coaching.”


Bij een online-cursus zijn er groepen waarin gewerkt wordt waar de privacy als vertrouwen heel sterk benadrukt worden. De klant mag op geen enkele wijze derden gegevens meedelen noch laten kennis maken met deze groepen. Indien de klant de privacy of het vertrouwen van de groep schendt en die kan bewezen woorden, heeft GKWM het recht om met directe ingang voor de klant de online-groepscursus stop te zetten zonder enige schadevergoeding, zonder enige financiële vergoeding of zonder terugstorten van reeds betaalde bijdragen en is de klant verplicht om zijn bijdragen van de maand dat de klant uit de groep wordt gezet nog te storen plus de aanvullende maand. Nadien mag de klant zijn financiële bijdragen stopzetten tenzij anders vermeld voor aanvang van het onlineprogramma of de onlinecursus.
Eventuele resultaten die op de website vermeld worden zijn enkel
illustratief. De klant kan Groei & Kracht - GKWM, of Wendy Mertens niet verantwoordelijk stellen indien de klant geen gelijkaardige resultaten haalt. Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant als hoe deze meewerkt in de groepen, bij groepscoaching en met de opdrachten. Als de klant zich niet laat horen - ongeacht de reden mist enkele uitzonderingen- kan Wendy geen goede digitale begeleiding // consult // private coaching // groepsmomenten geven als wordt die aanzien als weigering van medewerking ten voordele van het persoonlijk proces.

 

Artikel 12 -Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.
De zaakvoerder Wendy Mertens staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het online & live aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de zaakvoerder Wendy Mertens er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.
Een door de zaakvoerder Wendy Mertens, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de zaakvoerder Wendy Mertens kan doen gelden indien de zaakvoerder Wendy Mertens is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de zaakvoerder Wendy Mertens, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4.
Eventuele resultaten die op de website vermeld worden zijn enkel illustratief tenzij het een testimonia/getuigenis is van een klant. De klant kan Groei & Kracht - GKWM, of Wendy Mertens als persoon niet verantwoordelijk stellen indien de klant geen resultaten haalt.
5.
Alle resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.
6
GKWM doet er alles voor om technologisch gebruik zo klantvriendelijk mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk als een systeem dat gebruikt wordt tijdelijk buiten goede werking valt. Zij geeft wel richtlijnen op email als in de ontmoetingsplekken voor wanneer de klant zou vastlopen. Het is GKWM die beslist wat klantvriendelijk gebruik is, niet de eisen van de klant die dit bepalen.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1.
De zaakvoerder Wendy Mertens zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de zaakvoerder Wendy Mertens kenbaar heeft gemaakt.
Bij een digitaal programma is dit het opgegeven e-mailadres van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de goede werking van zijn pc/iPhone/laptop of welke hij of zij ook gebruikt. Als het zorgen voor een internetverbinding die goed werkt. De klant wordt bovendien aangeraden een koptelefoon of de oortjes van de gsm te gebruiken bij de video- als audiofragmenten.
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de zaakvoerder Wendy Mertens geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de zaakvoerder Wendy Mertens het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de zaakvoerder Wendy Mertens tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de zaakvoerder Wendy Mertens bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.
De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 
Verlenging:
1.
inschrijvingen, abonnementen en afbetalingen aan de academie voor natuurlijke gezondheid & ontwaking worden zoals vermeld op de pagina's van de deelprogramma's op de website automatisch verlengd. Na de eerste betaling ontvangt de klant op mail hoe opzeg gebeurt en hoe de betaling automatisch doorloop.
2.
Verlenging van programma's van de Academie voor natuurlijke gezondheid en ontwaking loopt constant door daar de klant bij deze een doorlopend abonnement aangaat de dag van inschrijving (= de eerste betaling) en zich dan ook automatisch akkoord verklaart met dit doorlopend abonnement.

Artikel 16 -Klachtenregeling
1.
De zaakvoerder Wendy Mertens beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zaakvoerder Wendy Mertens.
Bij technische storing direct melden in de supportgroep.
3.
Bij de zaakvoerder Wendy Mertens ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de zaakvoerder Wendy Mertens binnen de termijn van 104 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.
De klant dient de zaakvoerder Wendy Mertens in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en wanneer de klant weigert om deel te nemen om het geschil op te lossen hetzij via videochat of op mail. De videochat wordt opgenomen.
5.
Klachten worden aangegeven schriftelijk om via een mondeling gesprek via zoom besproken te worden.

 

Artikel 17 – Geschillen bij openstaande onbetaalde facturen/factuur

Op overeenkomsten tussen de zaakvoerder Wendy Mertens en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. Gelieve wel ten alle tijden Wendy eerst met je een conflict mondeling te laten op lossen anders gaan rechters hier niet voor jou zo blij mee zijn. Dit wordt gezien als weigering tot medewerking door het juridisch systeem.

 

Artikel 18 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 -Overmacht

1.
Groei & Kracht - GKWM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekenhuisopname, vakantie (4 weken per jaar) gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3.
Groei & Kracht - GKWM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Groei & Kracht - GKWM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4.
Indien Groei & Kracht - GKWM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde

 

Artikel 20- Afwezigheid klant tijdens cursusdagen en/of programma.

-De data worden altijd ruim op tijd meegedeeld.
-De klant schrijft zich vrijwillig in en bevestigd hiermee op alle dagen aanwezig te zijn en/of de data van de cursusdagen en/of programma vrij te maken als gevolg van zijn zelf gekozen inschrijven. Dit is geheel de verantwoordelijkheid van de klant.
-Indien de klant tijdens een van deze dagen toch verkiest om afwezig te zijn op de data -die reeds ruim op tijd meegedeeld zijn op mail en/of op de website (of in een folder) - voor gelijk welke reden, dan worden door de organisator GKWM -Groei & Kracht -op geen enkele manier compensaties gedaan naar de klant noch financieel noch in het versturen van documenten op de post.  Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om aanwezig te zijn. Zelfs als die door een onverwachte operatie is en de klant kan aantonen dat hij/zij een opnamen heeft gehad in het ziekenhuis worden er geen compensaties gedaan. Dit wordt aanzien als een annulatie voor aanwezigheid voor die dagen.
-Enkel wanneer de klant bij aanvang (dit zijn de eerst 7 dagen nadat de 1ste betaling gedaan is) van de cursusdagen en/of programma de klant schriftelijk - bewijsstukken van een specialist op geneeskundig vlak- voorlegt kan de gehele deelname geannuleerd worden als blijkt dat die voor een termijn is die 4/5 van de hele reeks aan cursusdagen en/of programma blijkt te zijn.

-zie eerder vermelde richtlijnen betreffende aanwezigheid en afwezigheden gelden ook in de academie voor natuurlijke gezondheid & ontwaking

 

Artikel 21 Academie

Doorlopend abonnement & opzegbaar per maand , kwartaal of jaar
Het abonnement is opzegbaar naargelang de gekozen formule. De nodige informatie is daarvoor vanuit het systeem automatisch naar de klant gestuurd per mail de dag na de aankoop van de eerste betaling van het doorlopend abonnement. 
Dit wil zeggen dat de klant ten minste 7 dagen voor het ontvangen van de nieuwe factuur de opzeg op mail hoort te hebben verstuurd naar info.mertenswendy@gmail.com.

Is de opzeg tussen de 7de dag voor de nieuwe factuur of na ontvangst van de nieuwe factuur op mail, dan hoort de klant de betaling in orde te brengen, krijgt die voor de duur dat betaald is nog toegang als wordt de opzeg verzet naar de volgende periode. In de volgende periode (maand of jaar) ontvangt de klant geen nieuwe factuur tenzij deze afziet van de opzeg.

Uit voorzorg om verder problemen te voorkomen, worden nieuwe klanten – die lid worden vanaf 1.11.20223- bij een kwartaal of jaarabonnement 2 weken voor het einde nogmaals herinnert aan deze voorwaarden.

Deze voorwaarden worden binnen de 24u na het starten van het abonnement ook in een mails rond praktische informatie meegedeeld zodat de klant weet heeft hoe of wat te ondernemen. Natuurlijk heeft Wendy liever dat je blijft en communiceert als er iets niet vlot loopt, maar je bent vrij in je keuze of te komen als te gaan.
 

Artikel 22 Vertrouwensbreuk

GKWM houdt zich vast aan de deontologie dat er niets van een kant te bespreken of te schrijven, maar niet als de klant tijdens een mondelinge opname er mondeling toestemming ervoor geeft of een wanneer zij een schriftelijke verklaring heeft dit te mogen gebruiken. De opname is de getuige!

​Vertrouwensbreuk door de klant
1.
verzwijgen van problemen, delen van toegangscodes, herhaaldelijk onwaarheden verkondigen, conflict veroorzaken tussen andere leden /klanten, niet meewerken naar herhaalde pogingen (3) van GKWM om openheid in het gesprek en coaching mogelijk te maken, ...
Coaching is enkel mogelijk als er openheid en eerlijkheid is van de klant. En met actieve deelnamen aan de onderdelen van elk traject, programma, academie, ... Anders zijn resultaten uitgesloten.
Herhaaldelijk grenzen, afspraken of regels schenden.
2.
In dit proces worden afspraken gemaakt om door beide partijen na te komen.
3.
Als de klant overgaat tot éénzijdige opzeg wanneer er vertrouwensbreuk is gepleegd door de klant en al meermalige nieuwe onderlinge afspraken gemaakt zijn voor resultaat  die door de klant keer op keer geschonden worden, dan heeft GKWM het recht om de betaling van heel het pakket op te vragen als de gegeven kortingen te herroepen ter compensatie van alle extra inspanningen om de klant tegemoet te komen zo resultaten te behalen.
4.
Lid 3 kan onderling besproken worden als de klant ingaat tot een mondeling gesprek online via zoom.
Dit wordt opgenomen en bij betwisting gaat dit mee naar de rechtbank die bevoegd is.
5.
Indien de vertrouwensbreuk in een groep gebeurt wordt er afzonderlijk een online zoom of skype gesprek gehouden. De klant krijgt dan verduidelijking wat kan en niet kan. Bij de volgende breuk wordt de klant uit de groep gezet.  Voor de betalingen zie de artikels in deze algemene voorwaarden.

​​

Artikel 23 Forfaitaire schadevergoeding die GKWM kan vragen als er een weigering tot minnelijke schikking of betalen van de klant is

Deze gelden voor digitale producten, opstaande kosten van lidmaatschap van de academie als voor private coaching (1-op-1 coaching op de website). Deze bedragen voorkomt je door mee" te werken aan een minnelijke schikking.
Binnen de 30 dagen kunnen er geen extra kosten buiten de forfaitaire aangerekend worden. Nadien stopt de teller.

De forfaitaire bedragen kunnen op het totaalbedrag maar 1 maal aangerekend worden en zijn bij wet bepaalt:

 • Voor de totale som op 1 factuur waar he bedrag kleiner is dan 150€:
  10 euro

 • Voor de totale som op 1 factuur waar he bedrag tussen 150€ en 500€:
  15 euro +10% van schuldbedrag

 • Voor de totale som op 1 factuur waar he bedrag tussen 500,01€ en 2000€:
  65 euro +5% van schuldbedrag

 • Voor de totale som op 1 factuur waar he bedrag tussen + 2000€:
  85 euro +5% van schuldbedrag

  voorbeeld: Je hebt een openstaande schuld van 900€
  schuld tot 500euro geeft 65 euro aan schuldbedrag
  +5 % op 400euor (900 €-500€) =20€
  Het totale bedrag wordt dan 900€+20€+65€= 985€
  Nu is je openstaande schuld die dan naar de rechtbank gaat 985€ (waar de gerechtskosten nog een bijkomen als de kosten van een advocaat)

​​

Artikel 24 Je vraagt bemiddeling of afbetaling na stopzetting van private coaching (1-op-1 coaching op de website) of deelname aan academie

Dit moet je op mail formuleren. Je hebt maximaal 14 werkdagen hiervoor. Deze 14 dagen starten dat de klant de factuur op mail ontvangen heeft.
De klant moet kunnen aantonen dat je tijdig een opzeg gestuurd hebt op mail met duidelijke vermelding van welke opzeg. Een reden hoeft de klant niet te vermelden.
De klant heeft recht op een afbetalingsplan.
Deze bemiddeling wordt via digitale videochat opgenomen om verder discussie te vermijden. En een afbetalingsplan wordt in een overeenkomst neergeschreven die door beide partijen ondertekend wordt.
Een afbetalingsplan kan enkel als de openstaande som hoger is dan 250 euro en moet op zo een kort mogelijke termijn in orde gebracht worden door de klant. Het afbetalingsplan wordt in een overeenkomst gestoken dat door beide partijen ondertekent wordt.
De klant is bij wet van 9.2023 verplicht om actief mee te werken aan oplossingen. Het weigeren hier in deze oplossing mee te werken wordt als nadeel gezien in rechtbanken tot een weigering om op te dagen voor aangegane contracten. Contracten zijn hier in deze context steeds de inschrijvingen en het bewijs van algemene voorwarden.

Vragen

info.mertenswendy@gmail.com

bottom of page