top of page

Privacy
-
laatste versie 31 mei 2019

Groei & Kracht Groei & Kracht, gevestigd aan Antwerpse Steenweg 119 te 9140 Tielrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ww.wendymertens.com 
Antwerpse Steenweg 119 te 9140 Tielrode
+32 435 49 14
Wendy Mertens is de Functionaris Gegevensbescherming van Groei & Kracht Hij/zij is te bereiken via groei.kracht@telenet.be
 
Persoonsgegevens die wij verwerkenGroei & Kracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via groei.kracht@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenGroei & Kracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Geautomatiseerde besluitvormingGroei & Kracht neemt [wel] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groei & Kracht) tussen zit. Groei & Kracht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Autorespond voor de boekhouding]
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewarenVoor de duur van de begeleiding, tenzij hier anders meegedeeld verder in de tekst.
 
Delen van persoonsgegevens met derdenGroei & Kracht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groei & Kracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Groei & Kracht uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenGroei & Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groei & Kracht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar groei.kracht@telenet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenGroei & Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via groei.kracht@telenet.be
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Groei & Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Groei & Kracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen de duur van de begeleiding of verder kan u lezen wat de uitzonderingen zijn.

Gebruik van gegevens

Alle persoons- en andere gegevens die binnen deze webapplicatie en de hierbij vernoemde gebruikte systemen worden beheerd, worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan om gebruikers in staat te stellen met hun te communiceren met Wendy Mertens in het kader van betalingen, facturatie, een lopend programma/cursus/coaching of een programma van zelfstudie of in het kader van de mailing van de Kracht-zine.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.
 
De gegevens over uzelf c.q. uw eigen organisatie worden enkel gebruikt voor interne registratieve doeleinden, zoals bv facturering of indien er contact met u moet worden opgenomen via mail, telefoon in het kader van de coaching of een programma dat de klant volgt. Dit kan verschillend zijn in hoeveelheid naargelang de noodzaak.
 
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).


 
Wendy Mertens
Wendy Mertens – Groei & Kracht- Antwerpse Steenweg 119 te 9140 Tielrode werk voor de uitvoering van (groeps)coaching, groepsevenementen, groepsprogramma’s, zelfstudiepakketten, betalingen, facturatie, nieuwsbriefverzendingen met andere systemen ten voordele van de klant en zijn proces. In het volgende deel worden deze systemen aangehaald met de linken waar de klant kan nalezen hoe de privacy en de veiligheid door die systemen gegarandeerd wordt. Indien deze vernoemde systemen tot een breuk maken op de GPDR wetgeving verlegt Wendy Mertens de verantwoordelijkheid naar de uitvoerders van de vernoemde systemen.
Voor 25 maart 2018 zijn de privacy en de veiligheid gecontroleerd en leken deze in orde te zijn met de nieuwe GPDR wetgeving.
 
Wendy Mertens behoudt zich het recht om de samenwerking met deze systemen stop te zetten wanneer zij merkt dat deze systemen niet meer voldoen aan de noden van de klanten , aan haar manier van werken als zij in schending blijken te zijn met de nieuwe GPDR wetgeving van 25/5/2018. In het laatste geval zeker als één van de systemen het nalaat bij elke verandering hun klant – zijnde Wendy Mertens- op de hoogte te hebben gebracht.
 
De systemen waar mee samengewerkt wordt hebben hun eigen beveiliging van persoonsgevens en daarom verwijs ik hier naar hen door met de betreffende pagina’s.
1.autorespondAutorespond.nl wordt gebruikt in het kader van mailing in relatie tot alles wat met facturatie en betalingen te maken hebben. Hun privacy als hun veiligheid vind je terug op de linken ander de desbetreffende woorden. De klant kan zichzelf nooit in dit systeem uitschrijven gezien die gelinkt is aan de boekhouding van Groei & Kracht.
 
Groei & Kracht verlegt de verantwoordelijk om de persoonsgegevens naar autorespond en hun beleid als er bij autorespond iets verkeerd loopt met of rond de persoonsgegevens. Bovendien is autorespond bij een breuk waarbij persoonsgegevens gelekt zijn verplicht om Groei & Kracht- Wendy Mertens op de hoogte te stellen zodat deze laatste de klant kan inlichten.
 
Het oorspronkelijk verwerkingsdocument tussen autorespond en Groei & Kracht ligt voor bevoegde instantie ter inzage op het huidige adres van de praktijk van Groei & Kracht.
 
2.zoom
Zoom.us wordt gebruikt in het kader van mailing in relatie tot alles wat met (groeps)online-coaching te maken heeft. Hun privacy als hun veiligheid vind je terug op de linken ander de desbetreffende woorden. Alles hierrond staat op één pagina. U kan zelf via “help” hen vragen stellen mocht er iets onduidelijk voor u zijn. Let op de site is volledig engelstalig.
Wanneer de klant stop met coaching/groepscoahcing, dan heeft de klant altijd de mogelijkheid zich hiervoor uit te schrijven. Persoonsgegevens kunnen enkel verwijderd worden hier door de klant en het staat los van het systeem autorespond.
 
Zoom.us kan in de toekomst – na 1/4/2018- ook gebruik woorden door Wendy Mertens – Groei & Kracht voor een groepsmeeting, een meeting of een Webinar.
 
De klant die onlinecoaching of groepscoaching - een groepsmeeting, een meeting of een Webinar- volgt ontvangt voor de aanvang een link op mail om zo in de beveiligde kamer met Wendy Mertens in gesprek te gaan. Hiervoor heeft de klant voordien zijn toestemming gegeven door zichzelf hiervoor aan te melden of in te schrijven.
 
Groei & Kracht verlegt de verantwoordelijk om de persoonsgegevens naar zoom.us en hun beleid als er bij zoom.us iets verkeerd loopt met of rond de persoonsgegevens. Bovendien is zoom.us bij een breuk waarbij persoonsgegevens gelekt zijn verplicht om Groei & Kracht- Wendy Mertens op de hoogte te stellen zodat deze laatste de klant kan inlichten
 
3.mailchimp
Mailchimp.com wordt gebruikt in het kader van mailing in relatie tot alles wat met  marketing, email contact met de klant te maken heeft. Via gebruik van dit systeem kunnen de klanten die een programma, een cursus, een traject volgen informatie, opdrachten, mailings, … regelmatig bekomen in het kader van dat specifiek programma, een cursus, een traject dat de klant volgt.
 
In het kader van de nieuwsbrieven of de inspiratiebrieven Wendy’s Wisdom letter ontvangt de klant die zichzelf ingeschreven heeft wekelijk minimaal op donderdag één mailing. Wendy Mertens behoud zich er toe dat deze dag in de toekomst kan veranderen en indien er een vermeerdering van dagen is, dan heeft de klant altijd de mogelijkheid via de “uitschrijven” – woordlink zich hiervoor uit te schrijven. Ook als de klant geen mailings maar wenst te ontvangen kan de klant zich uitschrijven via dezelfde procedure.
 
De gegevens van de klant worden dan volledig verwijderd.
In het kader van de nieuwsbrieven of de inspiratiebrieven Wendy’s Wisdom letter schrijft de klant zichzelf in via een GRATIS aanbod. Dit gratis aanbod wordt regelmatig doorheen het jaar aangepast. Hierbij wordt ter confirmatie het IP ADRES van de klant geregistreerd als duidding dat deze zichzelf inschrijft. Wendy Mertens schrijft geenszins sinds 1/1/2018 klanten in voor de ontvangst van nieuwsbrieven of de inspiratiebrieven Wendy’s Wisdom letter. De klant wordt duidelijk geïnformeerd dat de klant ten alle tijden zich terug kan uitschrijven.
 
Hun privacy als hun veiligheid vind je terug op de linken ander de desbetreffende woorden. Alles hierrond staat op één pagina. U kan zelf via “help” hen vragen stellen mocht er iets onduidelijk voor u zijn.
 
Groei & Kracht verlegt de verantwoordelijk om de persoonsgegevens naar mailchimp.com en hun beleid als er bij mailchimp.com iets verkeerd loopt met of rond de persoonsgegevens. Bovendien is mailchimp.com bij een breuk waarbij persoonsgegevens gelekt zijn verplicht om Groei & Kracht- Wendy Mertens op de hoogte te stellen zodat deze laatste de klant kan inlichten.
 
Het oorspronkelijk verwerkingsdocument tussen Mailchimp en Groei & Kracht ligt voor bevoegde instantie ter inzage op het huidige adres van de praktijk van Groei & Kracht.
 
 
4.facebook
Facebook.com wordt gebruikt in het kader van alles wat met (groeps)online-coaching te maken heeft.  Deze gesloten en geheime groep is enkel toegankelijk voor de klant als deze  een programma, een traject of cursus volgt waar groepscoaching in aan wezig is met de daarbijhorende opvolging, ondersteuning als feedback in het kader van dat programma, traject of die cursus. De klant kan zijn groepscoaching ontvangen dan in deze groep of via het werken met zoom in deze gesloten en geheime groep op Facebook of via het ontvangen van mails via mailchimp.com.

Daarnaast kan er gewerkt worden met online video’s die opgenomen werden zonder in een databank opgeslaan te zijn geworden en enkel opgeslagen worden in een externe databank bewaard. Enkel Wendy Mertens is in het bezig als heeft toegang tot deze externe databank. Deze video’s worden gepresenteerd aan de klant via de website www.wendymertens.com ( zie weebly.com hiervoor)
 
De klant kan op deze pagina zelf nagaan hoe de privacy als de veiligheid gegarandeerd wordt door de hiervoor vernoemde systemen.
Facebook privacy,  voorwaarden als hun veiligheid vind je terug op de linken ander de desbetreffende woorden. Alles hierrond staat op verschillende pagina’s met nog andere pagina’s er achter. Let op de site is volledig engelstalig.
 
Wanneer de klant stop met coaching/groepscoahcing, dan heeft de klant altijd de mogelijkheid zich hiervoor uit de groep te doen. Wendy Mertens laat de klant ook hierin vrij van keuze om via de sociale media van Facebook wel of niet verder contact met haar te hebben. Wendy Mertens ontvriend en blokkeert enkel wanneer er juridische geschillen zijn of wanneer de klant een zware inbreuk gedaan heeft op het vertrouwen in een groep of naar Wendy Mertens.
 
Groei & Kracht verlegt de verantwoordelijk om de persoonsgegevens naar facebook.com en hun beleid als er bij facebook.com iets verkeerd loopt met of rond de persoonsgegevens. Bovendien is facebook.com bij een breuk waarbij persoonsgegevens gelekt zijn verplicht om Groei & Kracht- Wendy Mertens op de hoogte te stellen zodat deze laatste de klant kan inlichten.
 
Gezien Groei & Kracht op Facebook enkel een gesloten beschermde ruimte gebruik om in een groep oefeningen te maken , begeleidend te ondersteunen bij de oefeningen en hierbij steeds per groep een aangepast en opvoorhand -schriftelijk als in de groep- reglement van regels betreffende downloading van informatie, delen van informatie, downloaden van eigen ontvangen feedback opstelt met de vermelding naar de AVG wet van 25/5/2018 is het voor Groei & Kracht volgens de huidige gekende en begrepen regels van de AVG niet nodig om een apart verwerkingsdocument te hebben tussen Facebook en Groei & Kracht.
 
5.Weebly
inloggen op www.wendymertens.comWeebly.com wordt gebruikt in het kader van de opbouw van de website www.wendymerten.com en om de klant een veilige plaats te bieden voor het volgen van een online cursus in die zin dat de cursus die hier te vinden is een platvorm is waar de klant opgenomen video’s vind van Wendy Mertens of een uitgeschreven cursus die in relatie staat tot een aangekochte cursus van zelfstudie of een traject of programma waar zelfstudie bij aanwezig is.
 
De klant ontvang na aankoop op mail de link om zelf een eigen gekozen paswoord te maken. Enkel de nodige persoonsgegevens van de klant worden gebruik om de aanmaak van het paswoord te kunnen mogelijk maken. Daarna is het beheer van het paswoord volledig in handen van de klant. Dit paswoord wordt nergens opgeslagen bij Wendy Mertens.


De klant kan het enkel resetten door op de website “paswoord vergeten” aan te geven. Weebly.com stuurt zelf de klant een mail om het paswoord te veranderen.


Hun privacy vind je terug op de linken ander de desbetreffende woorden. De klant kan zichzelf nooit in dit systeem uitschrijven gezien die gelinkt is aan de boekhouding van Groei & Kracht. Wel Groei & Kracht een stop zetten aan de toegang en dat mails gestuurd worden. Bij een definitieve opzeg wordt dit automatisch door Groei & Kracht gedaan binnen een termijn van 30 dagen na de definitieve opzeg.
 
De klant dient in het kader van gebruik van Weebly zijn gegevens voor de cursussen zelf veilig te houden op een plaats anders dan zijn pc als dat deze zijn eigen systeem dient te beveiligen via een internetscanner zoals AVG om zijn eigen gegevens veilig te houden. Vandaar deze momenteel niet gebruik wordt voor groepscoaching maar wel zoom.us en facebook.com omdat daar de persoonsgegevens wel veilig en beschermd zijn. Nu bestaan de huidige cursussen uit video’s en documenten die klant zelf download en beluisterd.
 
Het oorspronkelijk verwerkingsdocument tussen Weebly en Groei & Kracht ligt voor bevoegde instantie ter inzage op het huidige adres van de praktijk van Groei & Kracht.
 
 
Wendy Mertens – Groei & Kracht doet er alles voor om een overstap te maken met de website naar one.com zodat de privacy van de klant en zijn persoonsgegevens nog meer beschermd worden. Dit wordt gedaan voor mei 2019.
 
 
6.Boekhouder DH 
Het oorspronkelijk verwerkingsdocument tussen DH en Groei & Kracht ligt voor bevoegde instantie ter inzage op het huidige adres van de praktijk van Groei & Kracht. ( dit word momenteel verder gecontroleerd)
 
 
7.Telenet 
Het oorspronkelijk verwerkingsdocument tussen Telenet en Groei & Kracht ligt momenteel nog niet voor bevoegde instantie ter inzage op het huidige adres van de praktijk van Groei & Kracht. ( dit werd opgevraagd bij Telenet op 15/5/2018)
 
 
 
Klanten
Iedereen die zich inschrijft op een nieuwsbrieven of de inspiratiebrieven Wendy’s Wisdom letter of zich ingeschreven heeft via een GRATIS AANBOD of persoonlijk bij Wendy Mertens voor 1/4/2018 wordt automatisch onderworpen aan deze privacy wet en verklaard er zich mee akkoord. Als dat voorgenoemde zich automatisch akkoord verklaart met het gebruik van alle hiervoor genoemde systemen.
 
Iedereen die zich inschrijft op een nieuwsbrieven of de inspiratiebrieven Wendy’s Wisdom letter of zich ingeschreven heeft via een GRATIS AANBOD of persoonlijk bij Wendy Mertens na 1/4/2018 wordt automatisch onderworpen aan deze privacy wet en verklaard er zich mee akkoord net door zichzelf te hebben ingeschreven voor het gratis aanbod, de nieuwsbrief, een cursus, een traject of een programma zijnde het online als doorgaande in de praktijk. Als dat voorgenoemde – de klant - zich automatisch akkoord verklaart met het gebruik van alle hiervoor genoemde systemen.
 
 
De klant – die er zelf voor kiest – om nieuwsbrieven of de inspiratiebrieven Wendy’s Wisdom letter te delen met derden is zelf verantwoordelijk voor het delen van zijn eigen persoonsgegevens als email.
 
Tevens wordt de klant direct via het mailchimp systeem op de hoogte gebracht wanneer er ergens in de samenwerking met één van de hier vernoemde systemen een breuk of lek in gegevens geweest is
 
Wanneer de klant deelneemt aan een programma , een cursus of een traject en Wendy Mertens gaat samenwerken met een ander nieuw systeem dan hier vernoemd, wordt de klant via een mail vanuit mailchimp op de hoogte gebracht. Dit nieuw systeem wordt door Wendy Mertens nagekeken op de werking volgens de GPDR wetgeving van 25/5/2018.
 
De klant kan ten allen tijden deze pagina op de website consulteren of via pdf de inhoud downloaden.
 
In het kader van verder online groepscoaching als een sterker beveiligd systeem voor zelfstudie is Wendy Mertens dit te verbeteren voor augustus 2020.

Klantendossier

Tijdens individuele of private coaching wordt enkel in het kader van de coaching een tijdelijk dossier bijgehouden om de klant zo goed mogelijk op te volgen. De klant kan dit dossier NOOIT inkijken.
 
Alles wat de klant meedeelt blijft in het kader van de discretiewet & GDPR bij Groei & Kracht tenzij een klant Wendy Mertens in een groep mondeling toestemming geeft of de klant zelf zaken deelt aan derden. Indien de klant zelf dingen deelt aan derden is en blijft de verantwoordelijkheid geheel bij de klant, maar eigenlijk door het verwerkingsdocument niet toegestaan). De klant mag wel doorverwijzen naar Wendy Mertens.
 
Alle klantedossiers worden in de praktijk van Wendy Mertens, Groei & Kracht, Atnwerpse Steenweg 119 te  9140 Tielrode bewaard op een plaats waar heel duidelijk aangegeven wordt dat er een verbod is voor gelijk wie van onbevoegden -uitzondering Wendy Mertens- om die plaats te betreden.

Alle klantendossiers van klanten die voor 05/2018 coaching gevolgd hebben bij Wendy Mertens zijn vernietigd tenzij volgende hieronder van toepassing is. Indien onderstaande van toepassing was, is de klant in het verleden meegedeeld geworden in verband met de doorverwijzing.
 
Zodra de klant stopt met individuele of private coaching wordt het dossier binnen de week vernietigd zonder dat het traceerbaar is naar de klant noch naar Groei & Kracht. Met één uitzondering namelijk , dat als Wendy Mertens symptomen ziet of vermoed waar een psycholoog , psychiater of huisarts/natuurarts voor nodig is dan verwijst Wendy Mertens door. Enkel de  psycholoog , psychiater of (controle) (huis)arts/natuurarts ontvangt dan rechtstreeks een verslag van deze vermoedens met het reeds meegedeelde advies. Dit dossier wordt maximaal 1 jaar bijgehouden.
 
Zodra de klant stopt met individuele of private coaching wordt het dossier binnen de week vernietigd zonder dat het traceerbaar is naar de klant noch naar Groei & Kracht. Met als tweede uitzondering namelijk , dat als de klant zijn openstaande rekening bij Wendy Mertens weigert te betalen. De klant kan dit dossier in dit kader NOOIT opvragen, maar wordt bijgehouden tot er via bemiddeling of via de rechtbanken een uitspraak is. Zodra de uitspraak er is tezamen met de daar aangekoppelde betalingen wordt het dossier vernietigd, met uitzondering wat noodzakelijke gegevens zijn voor de boekhouding.
 
 
In het kader van een programma, cursus, traject waar individuele of private coaching afwezig is , worden GEEN klantendossiers bijgehouden uitgezonderd dat wat van belang is voor de boekhouding.

Intakegesprek

Bij een individuele coaching of private coaching als bij een programma van lange duur is of kan er een intakegesprek zijn. Ter voorbereiding van dit gesprek wordt de klant gevraagd documenten te downloaden op een veilige pagina waarvan de link meegedeeld wordt op mail. De klant brengt deze uitgeprint en ingevuld mee naar het intakegesprek of stuurt deze door via een beveiligde manier zoals een beveiligd email programma.
 
Het intakegesprek vind pas plaats als de betaling gedaan is.
 
Indien na het intakegesprek de klant beslist NIET verder te gaan , gaat in voegen wat staat bij klantendossier.
 
Indien na het intakegesprek de klant beslist WEL verder te gaan, WORDT een klantendossier gestart zoals vermeld bij KLANTENDOSSIER inclusief de ondertekening van een verwerkingsovereenkomst bij individuele of private (online) coaching.
 
De klant gaat dan een traject aan zoals vermeld op de website. De klant heeft ten allen tijden het recht om te beëindigen mits nakomst van wat bij de algemene voorwaarden vermeld staat.

Afspraken

Afspraken die gemaakt worden voor Webinars, online (groeps -of individuele) coaching staat steeds op papier en worden mee bewaard daar waar de fysieke klantendossiers bewaard worden.
 
Voor het maken van een foto of groepsfoto – enkel voor foto’s genomen na 1/4/2018) – wordt een schriftelijk document door de klant ondertekent  of een kopie van een mail waar de klant met zijn emailadres zich akkoord op verklaard.
 
Afspraken die in een contract staan dat ondertekent is gelijk met elke ander ondertekent document van de klant wordt steeds afzonderlijk bewaard en maakt geen deel uit van het klantendossier. Het kan nooit ingekeken worden daar de klant altijd een duplicaat ontvangt en blijft steeds in bezit van Groei & Kracht.
 
De klant die na 1/4/2018  een individuele coaching hetzij in de praktijk hetzij online aangaat dient een  verwerkingsovereenkomst verplicht te ondertekenen. Wie zich online inschrijft voor een gratis aanbod, een programma van zelfstudie verklaart zich door de aankoop hiermee volledig akkoord. Doch staat het ontvangen van een gratis product los van het ontvangen van de inspiratiebrief. Wie de inspiratiebrief wenst te volgen dient dit aan te duiden dat hij/zij er mee akkoord is.
 
De klant kan geen wijzigingen vragen om te maken op deze afspraken van de privacywetgeving. De klant kan wel – indien mogelijk volgens wat hier staat – vragen om bepaalde gegevens te verwijderen indien die volgens de AVG mogelijk is.
 
Als de klant zich uitschrijft voor de mailing van Wendy’s Wisdom Letter worden deze gegevens automatisch verwijdert.

 

Samenwerkingen – presentaties op locatie

Mensen die Groei & Kracht contracteren om samen te werken of om een presentatie te doen op hun locatie dienen in orde te zijn voor de AVG, anders ontziet Groei & Kracht zich van de samenwerking of de presentatie.
 
Iedereen die met mensen in contact komt zij het voor verhuur van een lokaal of om samen te verwerken verwerkt namelijk op de een of andere manier persoonsgegevens (privacywet AVG 25/5/2018) en dient daar aan te voldoen.

bottom of page